Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/281
Назва: Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи
Інші назви: Pedagogical conditions of differentiated education of students in schools providing general education
Педагогические условия дифференцированного обучения учащихся общеобразовательной школы
Автори: Братанич, Ольга Григорівна
Ключові слова: диференціація, диференційоване навчання, модель технології диференційованого навчання, системно-технологічний підхід до диференціації навчання, педагогічні умови диференційованого навчання
дифференциация, дифференцированное обучение, модель технологии дифференцированного обучения, системно-технологический подход к дифференциации обучения, педагогические условия дифференцированного обучения
differentiation, differentiated education, model of the technology of differentiated classroom education, system-technological approach to differentiation of education, pedagogical conditions of differentiated classroom education
Дата публікації: 2008
Видавництво: Криворізький державний педагогічний університет
Бібліографічний опис: Братанич О. Г. Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи: атореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 –теорія навчання / О. Г. Братанич; Криворізький державний педагогічний університет, Кривий Ріг, 2008. – 24 с.
Короткий огляд (реферат): У роботі застосовано системо-технологічний підхід до вирішення проблеми диференційованого навчання. Визначено систему педагогічних умов диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи; обґрунтовано критерії для трирівневої психолого-педагогічної типологізації учнів; сформульовано принципи варіювання та дозування самостійної роботи відповідно до індивідуально-типологічних особливостей учнів; визначено форми організації диференційованої групової навчальної діяльності; доведено необхідність технологізації диференційованого навчального процесу; розроблено теоретичну модель технології диференційованого навчання на уроці та обґрунтовано її класифікаційні параметри. Розроблено критерії ефективності та експериментально перевірено теоретичну модель технології та систему педагогічних умов диференційованого навчання. Представлено комплект практичних матеріалів щодо реалізації запропонованої технології навчання на уроках математики, української та англійської мов
Опис: Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови ефективної організації диференційованого навчання учнів основної школи на всіх етапах уроку. Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що диференційоване навчання учнів основної школи буде можливим і ефективним на всіх етапах уроку за таких педагогічних умов: застосування системно-технологічного підходу до організації диференційованого навчання; здійснення трирівневої типологізації учнів за психолого-педагогічними, психофізіологічними та ситуативно обумовленими критеріями; варіювання та дозування видів самостійної роботи та форм її контролю на всіх етапах уроку; запровадження інваріантних та варіативних форм організації диференційованої групової навчальної діяльності на різних етапах уроку; технологізація навчального процесу, відповідність технології диференційованого навчання визначеним індивідуально-типологічним особливостям учнів. Завдання дослідження: 1) вивчити стан розробленості та генезис дидактичних підходів до розв'язання досліджуваної проблеми в педагогічній теорії, узагальнити результати психолого-педагогічних досліджень диференційованого навчання, з’ясувати сутність та структуру базових понять дослідження; 2) виявити й теоретично обґрунтувати педагогічні умови, що забезпечують ефективність диференційованого навчання учнів основної школи на всіх етапах уроку; 3) установити практичний стан організації диференційованого навчання в загальноосвітніх навчальних закладах; 4) розробити й експериментально перевірити технологію диференційованого навчання учнів основної школи на уроці; 5) підготувати методичні рекомендації щодо впровадження запропонованої технології диференційованого навчання в практику загальноосвітньої школи. Об'єкт дослідження–процес диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи. Предмет дослідження–педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи. Методологічною основою дослідження є філософська теорія пізнання; філософське бачення співвідношення категорій «загальне», «особливе», «одиничне»; позиції системного, діяльнісного та технологічного підходів до моделювання навчального процесу; концепція розбудови національної освіти на основі розвитку індивідуалізації, гуманізації та демократизації, інтенсифікації навчання; теорія особистісно-орієнтованих технологій навчання; педагогічні концепції розвивального й проблемного навчання. Теоретичною основою дослідження є психолого-педагогічні теорії розвитку особистості (Ю. К. Бабанський, Л. С. Виготський, Л. В. Занков, Г. С. Костюк, Н. О. Менчинська, В. А. Семиченко та інші); диференціації та індивідуалізації навчання (А. О. Бударний, Є. Я. Г олант, П. М. Гусак, С. М. Іванов, А. О. Кірсанов, П. І. Сікорський, І. Е. Унт); організації самостійної роботи (В. К. Буряк, П. М. Гусак, Л. М. Захарова, В. А. Козаков, П. І. Підкасистий); об'єктивізації контролю й оцінки знань (Ю. К. Бабанський, А. С. Гарницька); розвитку пізнавальної активності й самостійності учнів (І. Я. Лернер, В. І. Лозова, О. Я. Савченко); активізації навчально-пізнавальної діяльності (Л.П.Вовк, О. М. Матюшкін, В. Ф. Паламарчук, С. С. Пальчевський, Т. І. Шамова, Г. І. Щукіна); диференціації та поєднання організаційних форм навчальної діяльності учнів (Н. Г. Ананьєва, Л. В. Занков, І. Е. Унт, О.Г.Ярошенко);педагогічної технології як категорії дидактики (В. І. Бондар, В. П. Беспалько, С. У. Гончаренко, Л. В. Кондрашова, Д. Г. Левітес, Г. К. Селевко, С. О. Сисоєва, С. О. Скидан); теорії і технології управління процесом навчання в школі (В. П. Беспалько, В. І. Бондар, В. С. Пікельна, А. І. Сологуб). Методи дослідження: – методи аналізу, синтезу, порівняння, систематизації, узагальнення психолого-педагогічної й методичної літератури, у результаті застосування яких конкретизовано базові поняття проблеми, теоретично визначено й обґрунтовано педагогічні умови диференційованого навчання в загальноосвітній школі; – бесіда, інтерв'ювання, анкетування, тестування, спостереження, замірювання часу, експертна оцінка, самооцінка для виявлення стану диференційованого навчання в основній школі та уточнення теоретично визначених педагогічних умов диференційованого навчання в основній школі; – метод моделювання для реалізації системно-технологічного підходу до вирішення проблеми внутрішньої диференціації навчання та розробки технології диференційованого навчання учнів основної школи на уроці та технологічної карти комбінованого уроку в умовах диференційованого навчання; – педагогічний експеримент, методи моніторингу, порівняння, тестування, анкетування, спостереження, які дозволили виявити ефективність визначених педагогічних умов і розробленої на їх основі моделі технології диференційованого навчання учнів основної школи на уроці; – методи математичної статистики з використанням комп'ютерної програми, придатної для обробки експериментальних даних
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://orcid.org/0000-0003-0141-9850
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/281
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Bratanych_PhD_aref.pdf524.73 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.